Материални дълготрайни активи и материални запаси, рекламации